Komisioni ugovor » Primjer Ugovora

Komisioni ugovor

1. Privredno društvo …………………………………., koje zastupa direktor ………………………,

(u daljem tekstu: Komitent)

i

2. ime i prezime ……………….., JMB ………………., zaposlen u  ………………, tel. ……….,

(u daljem tekstu: Komisionar)

zaključuju dana ………….., u ……………… sledeći

KOMISIONI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Komisionar se obavezuje u svoje ime i za račun Komitenta obaviti prodaju sledećih stvari koje su u vlasništvu Komitenta:

1.   ………………..

2.   ……………….

3.   ………………..

4.   ………………..

Komisionar će prodaju obavljati u svojoj trgovini na adresi ……………….. .

 

Obaveze Komisonara

Član 2.

Komisionar se obavezuje prodaju obavljati kao dobar privrednik i pri tom poštovati slijedeća uputstva i narudžbe Komitenta:

  stvari iz člana 1/1 Komisionar može prodati za najmanje ……………….. KM,

  stvari iz člana 1/2 Komisionar može prodati za najmanje ……………….. KM

  stvari iz člana 1/3 Komisionar može prodati za najmanje ……………….. KM,

  stvari iz člana 1/4 Komisionar može prodati za najmanje ……………….. KM.

Komisionar ne može prodavati stvari na rate i ispod cijene navedene u narudžbi Komitenta.

 

Provizija

Član 3.

Komitent se obavezuje

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Komisioni ugovor, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.