Komisioni ugovor za inostranstvo » Primjer Ugovora

Komisioni ugovor za inostranstvo

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Komitent)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Komisionar)

zaključuju dana ……….., u ………… sljedeći

KOMISIONI UGOVOR ZA INOSTRANSTVO

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Komisionar u svoje ime i za račun Komitenta zaključuje sa inostranim kupcem prodaju sljedećih stvari:

  • ………………..
  • ………………
  • ………………
  • ……………… .

 

Cijena navedenih stvari u stavu 1. ovog člana je ………………………… uključujući pakovanje, prevoz, osiguranje i carinjenje, bez usluge špeditera.

Komitent se obavezuje da će Komisionaru za svaki realizovani komisioni izvozni ugovor isplatiti proviziju u iznosu od  …………..% od ukupne vrijednosti prodatih stvari.

Obaveze Komitenta

Član 2.

Komitent se obavezuje da će poštovati i ispuniti sve obaveze prema inostranom kupcu, koje u svoje ime i za njegov račun preuzme Komisionar. Komitent garantuje inostranom kupcu ugovorom određeni kvalitet stvari.

Komitent se takođe obavezuje:

  da se bez znanja i dozvole Komisionara neće dogovarati s inostranim kupcem o poslu, te da će u slučaju kršenja te odluke odgovarati za svu nastalu štetu,

  da će odgovarati za sve štetne posljedice koje bi nastale u vezi s njegovim nepravilnim izvršenjem posla,

  da će blagovremeno dostaviti Komisionaru zahtjevana pojašnjenja i dokumente, te pružiti ostalu pomoć za izvršenje posla.

Obaveze Komisonara

Član 3.

Komisionar se obavezuje obaviti primljeni izvozni posao u korist Komitenta s pažnjom dobrog privrednika i odgovoran je za svaku štetu i za materijalne posljedice koje bi pretrpio Komitent, za kojeg je posao zaključen, a ukoliko je šteta nastala zbog Komisionarevog nesavjesnog izvođenja izvoznog posla.

Komisionar se takođe obavezuje:

  da će kao dobar privrednik upozoriti Komitenta na eventualne neodgovarajuće naloge ili odredbe za izvršenje posla i na druge okolnosti koje bi mogle uticati na Komitentove interese.

  da će obavjestiti Komitenta odmah po isteku posla,

  da će posao izvoza obaviti s pažnjom dobrog privrednika.

Ostali troškovi

Član 4.

Komisionar će napraviti obračun po rasporedu deviznog priliva, i po prijemu potrebnih dokumenata. Komitent plaća sve špediterske troškove, troškove osiguranja, troškove izvoznih uvjerenja, izdavanja atesta, certifikata i sličnih dokumenata, te sve vrste bankarskih troškova.

Ukoliko devizni priliv izostane krivicom Komitenta, Komisionar ima pravo u svakom slučaju obračunati dogovorenu proviziju po isteku 60 dana od carinjenja stvari. Komitent priznaje Komisionaru kamatu za sredstva koja je Komisionar položio za komitenta za vrijeme od dana uplate od strane Komisionara do dospjelosti obračuna. U slučaju eventualnog zakašnjenja s uplatom, Komitent priznaje Komisionaru zatezne kamate u visini od ….% godišnje.

U slučaju da Komisionaru po ispostavljanju obračuna još nisu bili poznati svi troškovi ili nije raspolagao s potrebnim dokumentima, ima pravo naknadno obračunati te troškove.

Odgovornost i garancije

Član 5.

Komitent je Komisionaru odgovoran za svaku štetu i materijalne posljedice u vezi inostranog kupca, ako Komitent ne ispuni ugovor ili ga ne ispuni u cjelosti. Komitent se time obavezuje da svaku tako nastalu štetu podmiri Komisionaru u stranoj valuti i/ili u konvertibilnim markama, u zavisnosti o tome kako je nastala. Za nepotpuno ispunjenje ugovora smatraju se zakašnjenja u rokovima dostave, dostava druge ili robe neodgovarajuće kvalitete, odstupanje od ugovorom određene količine, prekoračenje ugovorom određenih tolerancija, pogrešno ili neodgovarajuće pakovanje i označavanje, u slučaju da je inostrani kupac za navedena kršenja ugovora uložio zahtjev za naknadu štete.

Komitent garantuje za odgovarajuću količinu stvari, kvalitet ambalaže, pravilno pakovanje, označavanje kala i rokove dostave.

U slučaju da zbog zakašnjenja u rokovima dostave, slabog kvaliteta ili drugog neispunjenja ugovora ne dođe preuzimanja stvari, odnosno dođe do opoziva ili djelomičnog preuzimanja, nastalu štetu snosi isključivo Komitent.

Reklamacije, koje inostrani kupac ulaže iz razloga za koje odgovara i garantuje Komitent, smatraju se blagovremenim, ukoliko su date u roku 90 dana od dana preuzimanja stvari. Rok za podnošenje reklamacije izuzetno se produžava ako postoje objektivni razlozi, odnosno ako je drugačije određeno u ugovoru s inostranim kupcem. U slučaju kada stvari prvi pregleda tek krajnji kupac, kod prekomorskog izvoza ili ako to zahtjeva priroda samog posla, rok se produžava za razumni period.

Komitent odgovara i garantuje za skrivene greške. U pravilu, Komitent mora odmah obavijestiti Komisionara o svim okolnostima koje mogu prouzrokovati bilo kakvu poteškoću u vezi sa ispunjavanjem ugovora. Isto tako, Komisionar je dužan obavjestiti Komitenta o svemu što mu javi inostrani kupac u roku koji određuje zakon države u koju se stvari izvoze, odnosno u roku koji predviđa ugovor s inostranim kupcem.

Završne odredbe

Član 6.

Promjene ovog ugovora, dodaci, ispravke ili dopune sastavni su dio ovog ugovora samo ako su zaključeni u pisanoj formi. Ugovorne strane će sve sporove iz ovog ugovora pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, nadležan je sud u ……………….. .

Član 7.

Ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

KOMITENT:                                                                             KOMISIONAR:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: 5.11. komisioni ugovor za inostranstvo

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor