Izjava jemca » Primjer Ugovora

Izjava jemca

1. ime i prezime……………., JMB…………….., adresa ……………….., kao jemac

i

2. ime i prezime……………., JMB…………….., adresa ……………….., kao jemac

potpisuju dana ……….., u ………………,

IZJAVU JEMCA

1. Kao jemci upoznati smo s obavezama dužnika, (ime i prezime, JMB….), na osnovu ugovora o kreditnog broj ……………….., zaključenog između banke ……………….. i dužnika kao korisnika kredita dana ………………… Dužnik je do dana ……………….. dužan banci vratiti kredit u iznosu ……………….. KM (slovima:……………………konvertibilnihmaraka), s pripadajućim, dogovorenim, kamatama.

2. Kao solidarni jemci s potpunom poslovnom sposobnošću, jemčimo banci svom svojom imovinom ispunjenje svih ugovorenih, važećih i dospjelih, a neplaćenih obaveza dužnika po ugovoru o kreditu iz prve tačke ove izjave, te za povrat mogućih troškova naplate tog duga.

3. Naše jemstvo iz druge tačke prestaje s danom uvođenja stečajnog postupka protiv dužnika.

JEMAC:                                                                                     JEMAC:

………………………………….                                                        ………………………………….

ime i prezime, JMB…………                                                       

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Izjava jemca, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.