Autorski ugovor o prevođenju-2 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor o prevođenju-2

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime ……………….., JMB …………………., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Prevodilac)

zaključuju dana ………….,  u ………….. sledeći

AUTORSKI UGOVOR O PREVOĐENJU

Predmet ugovora

Član 1.

Naručilac izjavljuje, da je vlasnik potrebnih prava za prevod knjige ………………………, autora ……………….. sa ……………….. jezika na ……………………… jezik, a Prevodilac se obavezuje da će za Naručioca pomenutu knjigu prevesti na …………….. jezik.

Član 2.

Opis i veličina rada: Knjiga se u orginalu sastoji od ……………….. štampanih stranica, sa po ………..  redova i ………………. znakova u  redu, uključujući interpunkciju  i razmake.

Naknada

Član 3.

Naručilac se obavezuje za prevod rada iz člana 1. ovog ugovora isplatiti  Prevodiocu neto iznos od ……………….. KM (slovima ………………..konvertibilnihmaraka) za jednu štampanu stranicu prevoda.

Naručilac se obavezuje da će predujam u iznosu od 30% ukupne ugovorene cijene  uplatiti Prevodiocu na  račun broj ………………………….. otvoren kod ……………. banke u roku od ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor o prevođenju-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.