Autorski ugovor o prevođenju-1 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor o prevođenju-1

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime …………………., JMB …………….., adresa, …………………..,

(u daljem tekstu: Prevodilac)

zaključuju dana ……………, u ……………. slijedeći

AUTORSKI UGOVOR O PREVOĐENJU

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prevod teksta …………………… sa  …………. jezika na ………………… jezik.

 

Cijena

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da neto cijena za jednu autorsku stranicu pevoda iz izvornika na …………….. jeziku na …………..jezik iznosi …. KM (slovima:…………….konvertibilnihmaraka). Ukoliko Naručilac bude zahtjevao u pisanoj formi, prevod za štampu će se naknadno lektorisati, a troškovi za lektorisanje iznose 20 % od osnovne cijene prevoda i naplaćuju se kao posebna stavka.

 

Član 3.

Autorska stranica prevoda se definiše kao 40 štampanih redova, bez obzira na veličinu slova. Svaki započeti red se broji za cijeli red.

Član 4.

 

Naručilac se obavezuje, da će Prevodiocu za prevođenje dostaviti jezično i stručno neoprečan te čitljiv tekst na izvornom jeziku.

Član 5.

Prevodilac se obavezuje da će se pri radu rukovoditi po načelima profesionalne etike, da će čuvati tajnost podataka s kojima će se upoznati kod prevodilačkog rada i da će Naručiocu predati jezično

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor o prevođenju-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.