Autorski ugovor-5 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-5

Privedno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime …………………….., JMB ………………………, adresa ……….,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana …………, u …………….. sledeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na radnje koje predstavljaju korištenje inovacije, modela, patenta (podvući odgovarajuće).

Obaveze Autora

Član 2.

Autor se obavezuje:

- da u roku od ……………….. dana preda Naručiocu ……………….. (inovaciju, model, patent) i svu tehničku dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu istog,

- garantovati da pravo iskorištavanja (inovacije, modela, patenta) pripada njemu, da nema tereta, i da nije ograničeno u korist nekog trećeg lica,

- dati Naručiocu sva uputstva potrebna za pravilno korištenje (inovacije, modela, patenta),

- garantovati Naručiocu tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost (inovacije, modela, patenta),

- ……………………………… ,

- ……………………………… .

 

Obaveze Naručioca

Član 3.

Naručilac se obavezuje:

- obilježiti proizvod odnosno robu oznakom iz koje je vidljivo da se radi o proizvodu robe od Autora,

- suzdržavati se od korištenja naknadnih usavršavanja, ako ovim ugovorom nije drukčije određeno,

- koristiti ……………….. (inovacija, model, patent) na ugovoreni način, u ugovorenom

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor-5, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.