Autorski ugovor-5 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-5

Privedno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime …………………….., JMB ………………………, adresa ……….,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana …………, u …………….. sledeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na radnje koje predstavljaju korištenje inovacije, modela, patenta (podvući odgovarajuće).

Obaveze Autora

Član 2.

Autor se obavezuje:

- da u roku od ……………….. dana preda Naručiocu ……………….. (inovaciju, model, patent) i svu tehničku dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu istog,

- garantovati da pravo iskorištavanja (inovacije, modela, patenta) pripada njemu, da nema tereta, i da nije ograničeno u korist nekog trećeg lica,

- dati Naručiocu sva uputstva potrebna za pravilno korištenje (inovacije, modela, patenta),

- garantovati Naručiocu tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost (inovacije, modela, patenta),

- ……………………………… ,

- ……………………………… .

 

Obaveze Naručioca

Član 3.

Naručilac se obavezuje:

- obilježiti proizvod odnosno robu oznakom iz koje je vidljivo da se radi o proizvodu robe od Autora,

- suzdržavati se od korištenja naknadnih usavršavanja, ako ovim ugovorom nije drukčije određeno,

- koristiti ……………….. (inovacija, model, patent) na ugovoreni način, u ugovorenom obimu i u ugovorenim granicama,

- čuvati u tajnosti podatke o ……………….. (inovacija, model, patent),

- ……………………………… ,

- ……………………………… .

 

Naknada

Član 4.

 

Naručilac će platiti Autoru naknadu u neto iznosu od ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka), i to:

1. …………… KM nakon potpisivanja ovog ugovora,

2. preostalih ……………….. KM u jednakim ratama po ……………….. KM svaka 3 mjeseca, koje dospijevaju sredinom mjeseca.

Član 5.

Plaćanje po prethodnom članu ovog ugovora Naručilac mora izvršiti u roku ……………….. dana od ispostavljanja računa na račun Autora broj ……………….. otvoren u ………………. banci. Ugovorne strane su saglasne, da Autoru pripadaju zatezne kamate u visini od ….% godišnje, u slučaju zakašnjenja isplate.

 

Završne odredbe

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u ……………….. .

 

Član 7.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane, i traje ……. godina.

Član 8.

Ugovor je sastavljen u ……………….. jednakih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava ……………….. primjeraka.

AUTOR:                                                                                  NARUČILAC:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Autorski ugovor-5

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor