Autorski ugovor-4 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-4

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime ………………………, JMB …………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana ………….., u …………… sledeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na izradu izvornog autorskog muzičkog djela.

 

Obaveze ugovornih strana

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da ovim ugovorom Naručilac naručuje, a Autor se obavezuje, da će za Naručioca napisati izvornu muziku radnog naslova ……………….. u trajanju od minimalno ……………….. minuta.

Ugovorne strane određuju da će Autor naručeno djelo predati Naručiocu najkasnije do ……………….. .

Naknada

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Autoru za djelo iz ovog ugovora pripada naknada u iznosu od ……………….. KM (slovima:…………………konvertibilnihmaraka).

Naknada se isplaćuje u dva dijela i to:

1. predujam u iznosu od …………. KM (slovima:…………………konvertibilnihmaraka) pri potpisu ovog ugovora, a

2. ostatak naknade u iznosu od…………. KM (slovima:…………………konvertibilnihmaraka) najkasnije ……. dana nakon što Naručilac primi djelo od Autora.

Ugovorne strane su saglasne da porez na Autorsku naknadu plaća Naručilac.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor-4, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.