Autorski ugovor-3 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-3

ime i prezime …………………, JMB ……………………………….., adresa ………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izdavač)

dogovaraju i zaključuju dana …………., u …………….. sledeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na autorstvo reprodukcije zvuka i slike.

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Izdavač može izdati CD, DVD i ………… sa sledećim snimkama ……………….. .

 

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Izdavač organizovati sva potrebna studijska snimanja. Snimanja će se obaviti u studiju ……………….. u ……………….. .

Ugovorne strane su saglasne da Izdavač snosi sve troškove snimanja, kao i putne troškove Izvođača u vezi snimanja.

Ugovorne strane su saglasne da za snimanje programa iz člana 2. ovog ugovora Izvođač nema pravo naplate naknade. Naknadu će Izvođač primiti prema odredbama člana 8. ovog ugovora.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će uz Izvođača, pri snimanju programa iz člana 2. ovog ugovora sudjelovati i slijedeći studijski muzičari: ………………………………………………………… .

Gore navedeni izvođači imaju pravo na naknadu za snimanje i to po tarifi koju određuje ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.