Autorski ugovor-2 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-2

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime …………………, JMB…………………………………, adresa …………….

(u daljem tekstu: Režiser)

zaključuju dana ……………, u …………….. sledeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na režiju TV filma s radnim naslovom ……………….. .

 

Obaveze Režisera

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će Režiser za Naručioca izraditi knjigu snimanja i režirati film s radnim naslovom ……………….. .

Rok

Član 3.

Ugovorne strane određuju rok za izradu knjige snimanja ……………….. i za  početak snimanja ……………….. .

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da je Režiser odgovoran za vođenje cijele ekipe za snimanje i za umjetničku vrijednost snimljenog filma.

Režiser ima sledeća prava i obaveze:

  da predloži članove snimateljske ekipe;

  da predloži glumce i druge izvođače, te podijeli uloge;

  da izradi knjigu snimanja;

  da odobri osnivanje scene i kostima;

  odgovara za pravilno korištenje sredstava, te za umjetničku vrijednost filma.

U toku snimanja Režiser je neposredno odgovoran vođi izvođenja programa, kojeg je imenovao Naručilac.

 

Posebna naknada

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.