Autorski ugovor-1 » Primjer Ugovora

Autorski ugovor-1

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime…………………….., JMB ……………………………., adresa ……,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana ……………., u ………… slijedeći

AUTORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na autorsko djelo – roman s naslovom ……………….. .

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da na osnovu ovog ugovora Autor dozvoljava Naručiocu da njegovu knjigu prilagodi za prikazivanje na TV ……………… kao film s naslovom ……………….. .

Autor romana dozvoljava da Naručilac sam izabere autore filma.

 

Naknada

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Autoru pripada naknada za ustupljena prava u visini od ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka).

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac Autoru isplatiti honorar u cjelosti potpisivanjem ovog ugovora.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Autor prenosi na Naručioca slijedeća autorska prava:

1)   da njegov roman preradi za TV kao film;

2)   da TV ……………. prikazuje film neograničeni broj puta, kao i neograničeno vrijeme.

Autor filma ustupa Naručiocu navedena prava za sve vrijeme njegovog trajanja.

Član 5.

Ugovorne strane određuju da prilagođeni

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Autorski ugovor-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.